PAS TƏBƏQƏSİ ÜÇÜN TURŞULUQSUZ TƏMİZLƏYİCİ

359011

Description

Pas təbəqəsi üçün turşuluqsuz təmizləyici
Reaksiya-aktiv maddə və xüsusi, yüksək effektiv səthi-aktiv maddə əsaslı effektiv, neytral pH səviyyəli təmizləyici. Pas təbəqəsini, metal tozunu, yanmış əyləc tozunu və digər qeyri-üzvi çirklənməni materiala aqressiv təsir etmədən qısa müddətdə və dərindən təmizləyir. Formulun optimal komponent tərkibi uzunmüddətli kontakta / nəmliyin saxlanmasına zəmanət verir ki, bu da aktiv maddələrə hətta bərk yapışmış və yanmış hissəcikləri belə parçalayaraq, effektiv həll etməyə imkan verir. Çirklərin həll olması bənövşəyi rəng reaksiyası vasitəsi ilə görünür. Vasitənin tərkibinə daxil olan xüsusi SAM (səthi-aktiv maddələr) qoparılmayan çirkləri qaplayaraq, parçalayır, nəticədə onlar sadəcə olaraq su ilə yuyulur. Lak-boya örtüyünün metal hissəciklərindən, pas təbəqəsindən və müxtəlif qeyri-üzvi birləşmələrdən dərin təmizliyi üçün istifadə olunur.